Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of een aankoop bij mij te doen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.juffrouwhaak.nl

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Juffrouw Haak doet haar uiterste best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Hoewel Juffrouw Haak zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, is het toch mogelijk dat de inhoud wellicht onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke, onopzettelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen bij Juffrouw Haak en/of de eigenaar hiervan. Juffrouw Haak wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Indien er sprake is van een situatie van overmacht, behoudt Juffrouw Haak zich het recht naar eigen inzicht de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Juffrouw Haak zal u dit op zijn minst schriftelijk mededelen en is in geval van overmacht niet verplicht tot uitkering van enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Juffrouw Haak garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen.
Juffrouw Haak is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
Juffrouw Haak is niet verantwoordelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden door DHL of PostNL of andere bezorgingsdiensten, of voor het kwijtraken van pakketten of andere onverhoopte situaties.
Juffrouw Haak heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Gebruik van de producten van Juffrouw Haak

Juffrouw Haak is niet verantwoordelijk voor schade aan het materiaal welke het resultaat is van verkeerd gebruik van de producten. Juffrouw Haak en de eigenaar kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van de producten en onverhoopte ongelukken of schade. Juffrouw Haak sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Controleer daarom regelmatig de artikelen op degelijkheid. Bij twijfel dient u de producten weg te gooien.
Op de website van Juffrouw Haak staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
De kleuren van onze producten op deze website kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur. Dit heeft te maken met hoe de kleuren op je device zijn ingesteld, maar ook het type beeldscherm heeft invloed op hoe je de kleuren ziet.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) liggen bij Juffrouw Haak. Het is niet toegestaan informatie op/aangekochte patronen via deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juffrouw Haak. Respecteer ons auteursrecht. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
Bedrijfsinformatie
Juffrouw Haak | Marloes van de Graef
Adres: Rode-Schutplein 19, 5735AL Aarle-Rixtel
e-mailadres: info(at)juffrouwhaak.nl
KvK-nummer: 81604645